Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Salon Syty ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Salon kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää alueensa potilas- ja vammaisyhdistysten sekä kansanterveysyhdistysten yhteistoimintaa, niiden yhteisiä ja yhtäläisiä etuja sekä parantaa jäsenyhdistystensä yleisiä toimintaedellytyksiä.
Yhdistyksen tavoitteena on kehittää, järjestää ja koordinoida alueen kansanterveysyhdistysten ja potilas- ja vammaisyhdistysten vertaistukitoimintaa sekä kouluttaa ja tukea vapaaehtoistoimijoita.
Yhdistys tekee laajaa ja monipuolista vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä jäsentensä hyväksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen koulutusta, valmennusta ja neuvontaa sekä mahdollistaa liikunta- ja harrastustoimintaa. SYTY ry järjestää jäsenyhdistyksissään toimiville vapaaehtoisille koulutusta, valmennusta, neuvontaa ja virkistystä. Yhdistys tekee alaansa liittyviä aloitteita, esityksiä ja lausuntoja sekä harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Se ylläpitää yhteistyötä muihin järjestöihin. SYTY ry edustaa jäseniään suhteessa muihin järjestöihin ja ammattihenkilöstöön sekä eri viranomaisiin. Yhdistys tukee ja harjoittaa jäsenyhdistystensä toimintaan liittyvää tutkimus- ja selvitystoimintaa.

3 § Taloudellinen toiminta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi jäsentensä suorittamien jäsenmaksujen lisäksi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
Asianomaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa liittyvää julkaisutoimintaa.
Yhdistys voi järjestää maksullisia koulutuksia ja valmennuksia myös ulkopuolisille.

4 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Salon kaupungissa  toimiva rekisteröity potilas – ja vammaisyhdistys, kansanterveysyhdistys tai muu rekisteröity yhdistys tai muualle rekisteröidyn yhdistyksen paikallisosasto tai kerho, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa
Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
                                                                                                      
5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslaissa määrätyllä tavalla.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Eroavan jäsenen on maksettava erääntyneet jäsenmaksunsa.

6 § Liittymismaksu ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

7 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-8 varsinaista jäsentä ja 2-4 varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
 Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosittain.
Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että, puolet on vuosittain erovuorossa, ensimmäinen erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Erovuoroisuus ei ole este uudelleen valinnalle.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen varsinaisista tai varajäsenistä on paikalla.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Toiminnanjohtaja

Yhdistyksellä voi olla hallituksen valitsema toiminnanjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa. Toiminnanjohtajalle suoritettavan palkan määrää yhdistyksen hallitus.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.
Toiminnanjohtajalla ja taloudesta vastaavalla työntekijällä on nimenkirjoitusoikeus yksin hoitaessaan arjen juoksevia asioita.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine liitteineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

11 § Yhdistyksen kokoukset

Kullakin varsinaisena jäsenenä olevalla yhdistyksellä on oikeus lähettää yhdistyksen kokoukseen kaksi äänivaltaista kokousedustajaa. Edustajien tulee osoittaa äänivaltansa yhdistyksen virallisilla allekirjoituksilla varustetulla valtakirjalla. Kullakin äänivaltaisella kokousedustajalla on yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksissa kannatusjäsenillä on läsnäolo ja puheoikeus.
Yhdistyksen vuosikokous tulee pitää hallituksen määräämänä päivänä kunkin kalenterivuoden tammi – maaliskuussa.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille ja kannatusjäsenille sähköisellä kirjeellä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/ 10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokous päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta. Vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa.

12 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen toimihenkilöt
  a) puheenjohtaja
  b)sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  d) kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto  
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuu velvollisille
 7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosittain
 10. Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
 11. Valitaan 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Esityksiä yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävistä asioista voivat tehdä jäsenyhdistykset kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokautta ennen kokousta.

13 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta tehdään vuosikokouksessa edellyttäen, että asiaa kannattaa vähintään kolmeneljäsosaa (¾) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.