Säännöt

 

 Rekisteröity 14.11.2013

 Salon SYTY ry

SÄÄNNÖT

 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Salon SYTY ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Salon kaupunki.

 

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää alueensa potilas- ja vammaisyhdistysten yhteistoimintaa, niiden yhteisiä ja yhtäläisiä etuja sekä parantaa jäsenyhdistystensä yleisiä toimintaedellytyksiä.

Yhdistyksen tavoitteena on kehittää, organisoida ja koordinoida alueen potilas- ja vammaisyhdistysten vertaistukitoimintaa, luoda vertaistukihenkilöverkosto, kouluttaa ja tukea vertaistukihenkilöitä sekä vapaaehtoistoimijoita.

Yhdistys pyrkii toimimaan laaja-alaisesti potilas- ja vammaisyhdistyksissä toimivien vapaaehtoisten edunvalvojana ja yhteistyöelimenä.

 

3 § Toimintamuodot

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

–          järjestää jäsenilleen koulutusta ja neuvontatilaisuuksia

–          tekee alaansa liittyviä aloitteita, esityksiä ja lausuntoja

–          harjoittaa valistus -, julkaisu -, ja tiedotustoimintaa.

–          ylläpitää yhteistyötä muihin järjestöihin

–          edustaa jäseniään suhteessa muihin järjestöihin ja ammattihenkilöstöön sekä eri viranomaisiin

–          tukee ja harjoittaa jäsenyhdistystensä toimintaan liittyvää tutkimus- ja selvitystoimintaa.

–          yhdistys järjestää jäsenyhdistyksissä toimiville vapaaehtoisille koulutus-, neuvonta-,                                               ja virkistystilaisuuksia sekä liikunta- ja kulttuuriharrastusmahdollisuuksia

 

4 § Taloudellinen toiminta

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi jäsentensä suorittamien jäsenmaksujen lisäksi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Asianomaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa liittyvää julkaisutoimintaa.

Yhdistys voi järjestää kursseja

 

5      § Jäsenet

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Salon kaupungissa  toimiva rekisteröity potilas – ja vammaisyhdistys, kansanterveysyhdistys tai muu rekisteröity yhdistys tai muualle rekisteröidyn yhdistyksen paikallisosasto joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

 

Kannattavaksi jäseniksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa

 

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

                                                                                                       

6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslaissa määrätyllä tavalla.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

Eroavan jäsenen on maksettava erääntyneet jäsenmaksunsa.

 

Liittymismaksu ja jäsenmaksu

 

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattavilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

8 § Yhdistyksen hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 

Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosittain.

 

Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten että, puolet on vuosittain erovuorossa, ensimmäinen erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Erovuoroisuus ei ole este uudelleen valinnalle.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin sekä rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen varsinaisista tai varajäsenistä on paikalla.

 

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 

 

 

9        § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

10 § Tilikausi ja tilintarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine liitteineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille vähintään kolmea viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

 

11 § Yhdistyksen kokoukset

 

Kullakin varsinaisena jäsenenä olevalla yhdistyksellä, on oikeus lähettää yhdistyksen kokoukseen kaksi äänivaltaista kokousedustajaa. Edustajien tulee osoittaa äänivaltansa, yhdistyksen virallisilla allekirjoituksilla varustetulla valtakirjalla. Kullakin äänivaltaisella kokousedustajalla on yksi ääni.

 

Yhdistyksen kokouksissa kannattavilla jäsenillä on läsnäolo ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kannattajajäsenen tulee osoittaa läsnäolo- ja puheoikeutensa luotettavalla tavalla.

 

Yhdistyksen vuosikokous tulee pitää hallituksen määräämänä päivänä kunkin kalenterivuoden tammi – toukokuussa.

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille ja kannattajajäsenille postitetulla tai sähköisellä kirjeellä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/ 10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaati. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokous päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta. Vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa.

 

12    § Vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen toimihenkilöt

a) puheenjohtaja

b)sihteeri

c)kaksi pöytäkirjantarkastajaa

d)kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksenlaillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 

 

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuu velvollisille

7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosittain

10. Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.

11. Valitaan 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Esityksiä yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävistä asioista voivat tehdä yhdistyksen jäsenet jäsenyhdistykset kirjallisesti hallitukselle 21 vuorokautta ennen kokousta.

 

13 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta tehdään vuosikokouksessa edellyttäen, että asiaa kannatta vähintään kolmeneljäsosaa (¾) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.