Osatyökykyisten työllistyminen

 

Kuntoutussäätiö – osatyökykyisten työllistämistä tukeva palvelu (tiedote)

https://kuntoutussaatio.fi/2016/11/30/uusi-verkkopalvelu-kokoaa-tiedot-osatyokykyisten-tyollisyyden-tueksi/

 

Osatyökykyiset työssä –toimintamallin (Osku) toteutuminen ja hyödyt erilaisissa toimintaympäristöissä

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015

http://www.julkari.fi/handle/10024/129576

 

Keinot käyttöön. Ohjeita työkyvyn tueksi

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015

http://www.julkari.fi/handle/10024/129574

Tiivistelmä:

Miten ja mistä osasairauspäivärahaa haetaan? Miten toimin, jos tarvitsen apuvälineitä työssäni? Tässä oppaassa on esimerkkejä keinoista, joilla voidaan tukea osatyökykyisten työssä jatkamista ja työllistymistä. Oppaassa annetaan käytännön vinkkejä siitä, miten erilaisia tukia ja etuuksia haetaan, kuka niitä hakee ja mistä.

 

Sipilän hallituksen kärkihanke Osatyökykyisille tie työelämään

http://stm.fi/hankkeet/osatyokykyisyys

 

Sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyiset työssä (Osku) –hankkeen sivusto

http://stm.fi/osatyokykyiset

 

Tietoa työkykykoordinaattorin toimenkuvasta

http://tyopiste.ttl.fi/Uutiset/Sivut/Tyokykykoordinaattori_mita_teet.aspx

 

Tietoa palkkatuesta

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html#Palkkatukeavoivatsaada

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla – Opas työnantajille

http://yhdenvertaisuus-fi-bin.directo.fi/@Bin/4b92ed0fa9acb8e98ea424b818787c9a/1454492149/application/pdf/114961/Opas_tyonantajille.pdf

 

Yhdistys työnantajana, Paula Pylkkänen 2013

http://www.vskylat.fi/wp-content/uploads/2013/01/Yhdistys-ty%C3%B6nantajana.pdf

 

Työ tekijälleen. Työolojen mukauttamisratkaisut sekä niiden käyttö vammaisilla ja pitkäaikaissairailla työntekijöillä

Karojärvi, Hanna Tampereen yliopisto, pro gradu, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalipolitiikka, 2011

http://tampub.uta.fi/handle/10024/82205

 

Työkyvyttömyyseläkkeelle vai töihin? Alentuneen työkyvyn omaavien näkökulmia työllistymismahdollisuuksiinsa

Veiler, Tiiu Tampereen yliopisto, pro gradu, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalitieteiden maisteriopinnot, 2014

http://tampub.uta.fi/handle/10024/95891

 

Vammaiserityisiä työllistymisedellytyksiä vai tavanomaisia työuria? Tutkimus vaikeavammaisten ihmisten työllistymistä edistäneistä tekijöistä

Rajaniemi, Katja, Helsingin yliopisto pro gradu, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiologia 2014

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/144285

 

”Ja siihen loppui mun tää työelämä” – tutkimus työkyvyttömyyseläkepäätöstä hakeneiden henkilöiden identiteetin rakentumisesta kertomuksissa

Virtanen, Viivi Tampereen yliopisto, pro gradu, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalipsykologia, 2013

http://tampub.uta.fi/handle/10024/84958