Yhdenvertaisuus

 

Yhdenvertaisuuslaki 2014

 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

 

http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/toimintajatavoitteet/perusoikeudetjademokratia/yhdenvertaisuus.html

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

http://yvtltk.fi/fi/

 

http://www.yhdenvertaisuus.fi/

http://www.syrjinta.fi/etusivu

 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

http://tem.fi/yhdenvertaisuus-tyoelamassa

 

http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuus

 

Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä ja edellytyksiä

Ekholm, E. ja Teittinen, A. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 133, 2014

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/144151

 

Arjen autonomiaa. Tutkimus potilaan itsemääräämisen mahdollisuuksista

Hollsten, Rita Turun yliopisto, pro gradu, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, sosiaalityö, 2014

http://www.doria.fi/handle/10024/97755

 

”Syrjintä loppukoon”: viittomakielisten kuurojen kokema syrjintä

Mikkola, Heli Jyväskylän yliopisto, pro gradu, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, yhteiskuntapolitiikka, 2011

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/40111#

 

Therborn, Göran 2014: Eriarvoisuus tappaa

http://vastapaino.fi/kirjat/eriarvoisuus-tappaa/

 

Matkustajan oikeudet lentoliikenteessä

Matkustajan oikeudet rautatieliikenteessä

Matkustajan oikeudet meri- ja sisävesiliikenteessä

Matkustajan oikeudet tieliikenteessä